16 września 2018

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

 1. Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji jeśli stwierdzi, że zamówiony towar posiada wady.
 2. Reklamacje, które dotyczą wad produkcyjnych towaru lub jego nieprawidłowego odmierzenia będą uwzględniane przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku, gdy reklamowany towar nie był używany, nie został przez klienta w żaden sposób uszkodzony lub zdekompletowany.
 3. W przypadku gdy reklamacja dotyczy doręczenia niekompletnego zamówienia, Sprzedawca dośle brakujące Towary przesyłką kurierską na koszt Sklepu lub dokonany zostanie zwrot równowartości brakujących Towarów. W przypadku gdy w zamówieniu wystąpiły braki, których cena nie przekracza kwoty najtańszej dostępnej w Sklepie przesyłki to nastąpi zwrot należności za brakujący Towar w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania od klienta informacji o braku w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres: reklamacje@innywymiarszycia.pl.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres email: reklamacje@innywymiarszycia.pl.
 5. Towar reklamowany należy odesłać w całości.
 6. W przypadku reklamacji materiału (przecieranie , płowienie, trwałość druku, piling itp.) prosimy o dokumentację zdjęciową lub o odesłanie próbki reklamowanego materiału. Klient musi zachować towar w celu ewentualnego odesłania reklamowanego materiału do dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca może się zwrócić z prośbą o odesłanie reklamowanego materiału.
 7. Sprzedawca informuje, iż różne partie materiałów mają prawo różnić się kolorystycznie. Z tego powodu nie zaleca się łączenia materiałów pochodzących z różnych partii. Podstawą reklamacji nie mogą być również różnice w kolorach Towarów wyświetlanych na monitorze Klienta z rzeczywistym kolorem Towarów.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się drogą mailową do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 9. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacji Klienta będą braki, nie wskaże wymaganych informacji lub nie przedłoży dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie tych informacji lub przedłożenia koniecznych dokumentów. W tym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji, liczony będzie od daty uzupełnienia przez Klienta tych braków.
 10. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zwróci na rzecz Klienta koszt odesłania zamówionego Towaru w kwocie pieniężnej, odpowiadającej najtańszej dostępnej w Sklepie formy przesyłki.
 11. Formularz reklamacji dostępny jest do pobrania TUTAJ

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży którą zawarł na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podania przyczyny. Konsumentem jest osoba, która kupuje dany towar na swój prywatny użytek, niezwiązany z działalnością gospodarczą. W celu skorzystania z tego prawa Konsument winien złożyć takie oświadczenie korzystając z poczty elektronicznej.
 2. Oświadczenie należy wysłać na adres reklamacje@innywymiarszycia.pl w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, umowa jest uważana za niezawartą zaś Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrot nie obejmuje kosztów przesyłki zamówionych Towarów.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy pomocy tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do sklepu.
 6. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta do Sklepu.
 7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać należycie zapakowany, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym na adres: INNY WYMIAR Magdalena Wróblewska, ul. Kolonia 35, 83-050 Bielkówko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.
 9. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu, gdy otrzyma od Konsumenta zwracany produkt. Na odesłanie towaru Konsument ma 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.
 10. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, również tkaniny drukowane wykonywane na indywidualne zamówienie Konsumenta
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Formularz odstąpienia od umowy dostępny do pobrania jest TUTAJ