Regulamin sklepu internetowego

Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INNY WYMIAR Magdalena Wróblewska, NIP: 957-08-30-039, REGON: 368666797.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://innywymiarszycia.pl.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu dostępny pod adresem https://innywymiarszycia.pl/regulamin.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Klientem. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu i korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Sklep internetowy https://innywymiarszycia.pl prowadzony jest przez INNY WYMIAR Magdalena Wróblewska, ul. Kolonia 35, 83-050 Bielkówko, NIP: 957-08-30-039, REGON: 368666797.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkty oraz koszty dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Dane kontaktowe znajdują się na stronie https://innywymiarszycia.pl/kontakt.
 8. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu dotyczące Towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC ale są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 KC.
 9. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia. Po złożeniu zamówienia cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen Towarów w Sklepie.
 10. Zdjęcia Towarów w Sklepie służą jedynie prezentacji wskazanych Towarów.
 11. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych osobowych i adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu, adresu e-mail, dzięki którym możliwy będzie kontakt Sprzedawcy z Klientem.

Warunki korzystania ze sklepu

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przed dokonaniem zamówienia.
 2. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, dane rozliczeniowe, adres dostawy, numer telefonu, adres email oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu rejestracji.
 3. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji Zamówienia.
 4. Klient może żądać usunięcia konta użytkownika w każdej chwili przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] stosownej informacji z właściwego adresu email.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych w Sklepie podejmuje środki techniczne i organizacyjne w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do braków magazynowych. W przypadku braku określonego Towaru, zamówionego przez Klienta, proponuje zamianę Towaru na inny o takiej samej wartości lub zwrot należności za brakujący towar.
 2. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas Towaru w możliwie najkrótszym czasie oraz aby stan magazynowy w Sklepie zgadzał się ze stanem faktycznym.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

Składanie zamówień

 1. Sprzedaż Towarów znajdujących się w Sklepie prowadzona jest za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie danych osobowych i adresowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja regulaminu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest możliwe przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w terminie 3-7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, również w przypadku płatności za pobraniem. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dni wolne od pracy, czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta i potwierdzeniu woli złożenia zamówienia.
 5. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru.
 6. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Po zatwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego w adres email.
 8. Klient ma prawo anulować zamówienie. Oświadczenie o anulowaniu zamówienia powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres [email protected]
 9. Zwrot płatności za anulowane ale opłacone zamówienie następuje tą samą metodą płatności jaką zrealizowana była płatność.
 10. Faktura VAT dokumentująca umowę sprzedaży jest dostarczana w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres email w terminie 7 dni od realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia, płatności i dostawa

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT.
 1. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki Towaru.
 2. Koszty przesyłki są wyszczególnione pod adresem: https://innywymiarszycia/koszty-dostawy. Ponadto koszty przesyłki są podawane na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi inaczej.
 4. Metody płatności są dostępne pod adresem: https://innywymiarszycia/metody-platnosci
 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.
 6. W przypadku braku otrzymania płatności w terminie 6 dni od złożenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia.
 7. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego należy dokonywać na rachunek bankowy zgodny z walutą wybraną podczas składania zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
 9. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, zostaje doliczona prowizja w wysokości 3,5% wartości zamówienia.
 10. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty w postaci wiadomości email oraz otrzymania wpłaty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 11. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie termin realizacji jest określony przy produkcie. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za zamówienie. Termin realizacji może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
 12. Zamówienia w Sklepie realizowane są przez Sprzedawcę według kolejności ich otrzymania.
 13. Termin przesłania Towaru zależy od wybranego sposobu przesyłki. Termin może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedawca nie ma wpływu.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez klienta metody doręczenia lub firmy przewozowej w sytuacji przekroczenia regulaminowej wagi gabarytowej przesyłki.
 15. Sprzedawca przewiduje możliwość dostawy Towarów jedynie do krajów wskazanych na stronie https://innywymiarszycia.pl/koszty-dostawy.
 16. Klient, odbierając przesyłkę z zamówionymi Towarami, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku uszkodzeń powinien spisać protokół szkody z przewoźnikiem.
 17. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki w wyznaczonym przez firmę przewozową terminie, z winy Klienta, Sprzedawca wyśle ponownie przesyłkę dopiero po uiszczeniu przez Klienta kosztów przesyłki i kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 18. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki w wyznaczonym przez firmę przewozową terminie, z winy Klienta, a następnie rezygnacji z zamówionego Towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zamówionemu Towarowi, pomniejszoną o koszt przesyłki oraz koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

Polityka reklamacji i odstąpienia od umowy, wraz z niezbędnymi formularzami, jest dostępna pod adresem https://innywymiarszycia.pl/reklamacje-i-zwroty/.

Polityka prywatności

Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdują się na stronie internetowej https://innywymiarszycia.pl/polityka-prywatnosci.

Rozstrzyganie sporów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa do treści umieszczonych na stronie https://innywymiarszycia.pl, w szczególności nazwa Sklepu internetowego, zdjęcia, opisy Towarów, oraz inne treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez Sprzedawcę, na piśmie pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu.