sťažnosť

 1. Zákazník môže podať sťažnosť, ak zistí, že objednaný tovar má chyby.
 2. Reklamácie týkajúce sa chýb výrobku alebo jeho nesprávneho merania zohľadní predávajúci iba vtedy, ak sa tovar, ktorý sa sťažuje, nepoužil, nebol poškodený alebo neúplný zákazníkom.
 3. Ak sa sťažnosť týka nedoručenia neúplnej objednávky, predávajúci nebude schopný tovar odoslať kuriérskou službou na náklady Obchodu alebo vrátenie ekvivalentu chýbajúceho tovaru. V prípade chýbajúcich položiek v objednávke, ktorých cena nepresahuje sumu najlacnejšej zásielky v obchode, bude platba za chýbajúce Tovar vrátená 14 dni pracovný odo dňa doručenia informácií o nedostatku od zákazníka prostredníctvom e-mailu zaslaného na túto adresu: [chránené e-mailom].
 4. Sťažnosti by ste mali nahlásiť e-mailom na e-mailovú adresu: [chránené e-mailom].
 5. Reklamované tovary by sa mali vrátiť späť.
 6. V prípade materiálnych sťažností (stieranie, vyblednutie, trvanlivosť tlače, lúpanie atď.) Poskytnite fotografickú dokumentáciu alebo odošlite vzorku z inzerovaného materiálu. Zákazník musí tovar uchovávať, aby odoslal reklamovaný materiál späť až do dňa spracovania sťažnosti. Predávajúci vás môže požiadať o vrátenie inzerovaného materiálu.
 7. Predávajúci informuje, že rôzne farby materiálu majú právo meniť farbu. Z tohto dôvodu sa neodporúča kombinovať materiály z rôznych šarží. Základom sťažnosti nesmú byť ani rozdiely v farbách tovaru zobrazovaných na obrazovke zákazníka s aktuálnou farbou tovaru.
 8. Predávajúci odpovie e-mailom na sťažnosť, ktorú predložil zákazník včas Pracovné dni 14 od podania sťažnosti.
 9. V prípade, že v reklamácii Zákazníka chýbajú, neoznačuje požadované údaje alebo nepredloží doklady potrebné na posúdenie reklamácie Predávajúcim, Predávajúci prostredníctvom e-mailu vyzve Zákazníka, aby tieto údaje doplnil alebo predložil potrebné doklady. . V tomto prípade sa lehota na posúdenie reklamácie počíta odo dňa doplnenia týchto nedostatkov objednávateľom.
 10. Ak predávajúci akceptuje sťažnosť odberateľa, predávajúci vráti objednávateľovi náklady na odoslanie objednaného tovaru v množstve zodpovedajúcom najlacnejšej forme doručenia, ktoré je k dispozícii v obchode.
 11. Formulár sťažnosti je k dispozícii na stiahnutie TU

 

ZRUŠENIE Z DOHODY

 1. článok 38 zákona o právach spotrebiteľov;

  Právo odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku nemá nárok spotrebiteľovi v súvislosti so zmluvami:

   v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

 2. Tovar vo forme strihaných alebo na mieru vyrobených látok je „neprefabrikovaný“ a „zodpovedajúci individuálnym potrebám spotrebiteľa“.

 3. Všetky látky dostupné v predajni sú vyrábané len na individuálne objednávky zákazníkov a nie sú vratné. Nemáme sklad potlačených látok, sme tlačiareň a látky vyrábame až keď zákazník zaplatí objednávku.

 4. Preto nie je možné vrátiť tovar / odstúpiť od zmluvy, pretože je vyrobený na individuálnu objednávku zákazníka.