Pravidlá internetového obchodu

definícia

 1. zákazník - akýkoľvek subjekt nakupujúci prostredníctvom obchodu.
 2. predajca - fyzická osoba podnikajúca pod menom INÉ ROZMERY Magdalena Wróblewska, NIP: 957-08-30-039, REGON: 368666797.
 3. spotrebiteľ - fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu s Predávajúcim ako súčasť Obchodu, ktorej predmet nie je priamo spojený s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.
 4. podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej samostatný zákon udeľuje právnu spôsobilosť, vykonáva vo vlastnom mene hospodársku činnosť, ktorá používa Obchod.
 5. predajňa - internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na internetovej adrese https://innywymiarszycia.pl.
 6. Predpisy - tieto predpisy Obchodu sú k dispozícii na adrese https://innywymiarszycia.pl/regulamin.
 7. poriadok - Vyhlásenie zákazníka o vôli predložené prostredníctvom objednávkového formulára a zamerané priamo na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 8. konto - zákaznícky účet v obchode, kde sa zhromažďujú údaje poskytnuté zákazníkom, a informácie o objednávkach zadaných zákazníkom v obchode.
 9. Registračný formulár - formulár dostupný v obchode, ktorý umožňuje vytvorenie účtu.
 10. košík - prvok softvéru Store, v ktorom sú výrobky vybrané na nákup viditeľné a je tiež možné určiť a upraviť danú objednávku, najmä množstvo produktov.
 11. Produkt - položku dostupná v obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

Predbežné ustanovenia

 1. Tieto predpisy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkom. Zákazník je povinný dodržiavať všetky ustanovenia nariadenia a používať ho v súlade s jeho zamýšľaným účelom.
 2. internetový obchod https://innywymiarszycia.pl je riadená iným rozmerom Magdalena Wróblewska, ul. Kolín nad Rýnom 35, 83-050 Bielkówko, NIP: 957-08-30-039, ID: 368666797.
 3. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek prerušenia, vrátane prerušenia fungovania Obchodu spôsobené vyššou mocou, nezákonnými činnosťami tretích strán alebo nezlučiteľnosťou Online obchodu s technickou infraštruktúrou Zákazníka.
 4. Ceny v obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú brutto ceny (vrátane DPH).
 5. Prehliadanie sortimentu obchodu nevyžaduje vytvorenie účtu. Umiestnenie objednávok zákazníkom na produkty v sortimente obchodu je možné buď po vytvorení účtu alebo poskytnutím osobných a adresových údajov umožňujúcich realizáciu objednávky bez vytvorenia účtu.
 6. Konečná čiastka, ktorú má zaplatiť zákazník, pozostáva z ceny produktov a doručovacích nákladov, o ktorých je zákazník informovaný pri zadávaní objednávky, a to aj pri vyjadrení vôle k viazaniu kúpnej zmluvy.
 7. Kontakt s predajcom je možný v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 8.00 po 14.00. Kontaktné údaje nájdete na webových stránkach https://innywymiarszycia.pl/kontakt.
 8. Informácie obsiahnuté na internetovej stránke Obchodu týkajúce sa tovaru nepredstavujú ponuku v zmysle čl. 66 KC, ale sú pozvaním na uzatvorenie dohody uvedenej v čl. 71 KC.
 9. Informácie o cene tovaru poskytnuté na webových stránkach obchodu sú záväzné od okamihu, keď zákazník obdrží e-mail s potvrdením objednávky. Po zadaní objednávky sa cena nezmení bez ohľadu na zmeny cien tovaru v obchode.
 10. Obrázky tovaru v obchode slúžia iba na prezentáciu označeného tovaru.
 11. Podmienkou pre efektívne umiestnenie objednávky je poskytnutie presných osobných a adresových údajov zákazníkom, označenie telefónneho čísla, e-mailovej adresy, ktoré umožnia predávajúcemu kontaktovať zákazníka.

Podmienky používania obchodu

 1. Podmienkou používania obchodu je prečítať si predpisy a ich prijatie pred objednávkou.
 2. Pri registrácii vyplní objednávateľ v registračnom formulári správne polia s uvedením: osobných údajov, fakturačných údajov, doručenej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a ďalších údajov potrebných na vykonanie objednávky uvedených v registračnom formulári.
 3. V prípade poskytnutia nepravdivých alebo neaktuálnych informácií nie je predávajúci povinný vykonať objednávku.
 4. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o vymazanie používateľského účtu zaslaním predávajúceho prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: kontakt@innywymiarszycia.pl príslušné informácie zo správnej e-mailovej adresy.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že na zabezpečenie bezpečnosti údajov poskytovaných v obchode podniká technické a organizačné opatrenia, najmä opatrenia na zabránenie neoprávnenému zhromažďovaniu a modifikácii osobných údajov zasielaných prostredníctvom internetu.
 6. Zákazník je povinný:
  1. využívať služby ponúkané predávajúcim spôsobom, ktorý nenarušuje fungovanie Obchodu, najmä použitím konkrétneho softvéru alebo zariadení,
  2. využívajúc služby ponúkané predávajúcim spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákonov platných na území Poľskej republiky, s ustanoveniami nariadení, ako aj s colnými úradmi prijatými v danej oblasti,
  3. využívať služby ponúkané predávajúcim spôsobom, ktorý nie je nevhodný pre iných klientov a pre predávajúceho, rešpektujúc ich osobné práva (vrátane práva na súkromie) a iné práva, na ktoré majú nárok,
  4. používať akýkoľvek obsah uverejnený v obchode iba na osobné účely.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na nedostatok zásob. Pri absencii konkrétneho tovaru, objednaného zákazníkom, navrhuje výmenu tovaru za inú rovnakú hodnotu alebo náhradu za chýbajúce tovary.
 2. Účinné objednávanie je možné len vtedy, ak je výrobok vybraný zákazníkom k dispozícii v sklade predávajúceho. Predajca vynaloží maximálne úsilie na doplnenie skladových zásob v čo najkratšom čase a na inventarizáciu v predajni v súlade s aktuálnym stavom.
 3. V rozsahu poskytovaných služieb elektronicky sú tieto nariadenia predpismi uvedenými v čl. Zákon 8 18 jún 2002 o poskytovaní elektronických služieb (konsolidovaný text Zápisník zákonov 2013, položka 1422, v znení neskorších predpisov).

Umiestnenie objednávok

 1. Predaj tovaru umiestneného v obchode sa uskutočňuje prostredníctvom internetu.
 2. Nevyhnutným prvkom objednávkového postupu zo strany zákazníka je poskytnutie osobných a adresových údajov označených ako povinné a prijatie Obchodných predpisov.
 3. Ukladanie objednávky do obchodu je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky realizuje predávajúci včas Počet dní 3-7 odo dňa pripísania platby zákazníkovi aj v prípade dobierky. Ak je objednávka zadaná v pracovných dňoch, predlžuje sa doba spracovania objednávky a čas doručenia objednávky prebieha od nasledujúceho pracovného dňa.
 4. Ak zákazník zaregistruje používateľské konto v obchode, objednávka sa umiestni prihlásením na webovú stránku obchodu pomocou údajov poskytnutých zákazníkom a potvrdením vôle k objednávke.
 5. Ak zákazník nezaregistruje používateľský účet v obchode, podmienkou pre zadanie objednávky je poskytnutie všetkých potrebných údajov potrebných na odoslanie tovaru.
 6. Objednávanie objednávky zákazníkom je objednávateľom zákazníkovi, aby uzavrel kúpnu zmluvu.
 7. Po potvrdení objednávky dostane Zákazník e-mailové potvrdenie na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 8. Zákazník má právo zrušiť objednávku. Vyhlásenie o zrušení objednávky by malo byť zaslané predávajúcemu e-mailom na adresu kontakt@innywymiarszycia.pl
 9. Návratok platieb za zrušené, ale zaplatené za objednávku sa uskutočňuje pomocou rovnakého spôsobu platby ako platba.
 10. Faktúra s DPH dokumentujúca kúpnu zmluvu sa doručuje v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke do 7 dní od dátumu ukončenia objednávky.

Plnenie objednávky, platba a doručenie

 1. Ceny uvedené v obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú hrubé ceny a zahŕňajú DPH.
 1. Ceny tovarov prezentovaných v obchode nezahŕňajú náklady na prepravu tovaru.
 2. Prepravné náklady sú uvedené na adrese: https://innywymiarszycia/koszty-dostawy, Okrem toho sú náklady na dopravu uvedené na webových stránkach obchodu pri zadávaní objednávky
 3. Náklady na dodávku hradí kupujúci, pokiaľ predávajúci neurčí inak.
 4. Spôsoby platby sú k dispozícii na adrese: https://innywymiarszycia/metody-platnosci
 5. Podmienkou dodávky tovaru je platba za tovar a zásielku.
 6. Ak platbu nedostanete včas 6 dni objednávka bude z objednávky zrušená.
 7. Platby bankovým prevodom by sa mali uskutočniť na bankový účet, ktorý zodpovedá zvolenej mene pri objednávke.
 8. Zákazník je povinný uviesť číslo objednávky v názve prevodu.
 9. V prípade platby prostredníctvom služby PayPal sa pripočíta provízia vo výške 3,5% z hodnoty objednávky.
 10. Po obdržaní potvrdenia o prijatí ponuky vo forme e-mailovej správy a prijímaní platby zákazníkom začne proces plnenia objednávok.
 11. Uzávierka zmluvy je 5 dní. V prípade tovaru vyrobeného na individuálnu objednávku je konečný termín stanovený pre produkt. Objednávka je splnená po zaplatení platby za objednávku na bankový účet Predávajúceho. Lehota môže byť prekročená z dôvodov, ktoré nie sú pod kontrolou predávajúceho.
 12. Objednávky v obchode vykonáva Predávajúci v prijatom poradí.
 13. Lehota na odoslanie tovaru závisí od zvoleného spôsobu odoslania. Lehota sa môže zmeniť v dôsledku okolností zo strany dopravcu, ktorému predávajúci nemá vplyv.
 14. Sklad si vyhradzuje právo zmeniť spôsob doručenia zvolený zákazníkom v prípade prekročenia zákonnej prepravnej hmotnosti zásielky.
 15. Predávajúci zabezpečuje možnosť doručenia tovaru iba krajinám uvedeným na webových stránkach https://innywymiarszycia.pl/koszty-dostawy.
 16. Zákazník, ktorý dostane zásielku s objednaným tovarom, by mal skontrolovať stav zásielky. V prípade poškodenia by ste mali zapísať správu o škodách s dopravcom.
 17. Ak objednávateľ nevyzdvihne zásielku v čase stanovenom prepravnou spoločnosťou, predávajúci opäť pošle zásielku až po zaplatení nákladov na prepravu a nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 18. Ak objednávateľ nevyzdvihne zásielku v čase stanovenom prepravnou spoločnosťou a potom zruší objednaný tovar, predávajúci vráti sumu zodpovedajúcu objednanému tovaru, zníženú o náklady na prepravu a náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Sťažnosti a právo odstúpiť od zmluvy

Pravidlá o podávaní sťažností a stiahnutí spolu s potrebnými formulármi sú k dispozícii na adrese https://innywymiarszycia.pl/reklamacje-i-zwroty/.

Polityka prywatności

Podrobnosti o zásadách ochrany osobných údajov nájdete na webových stránkach https://innywymiarszycia.pl/polityka-prywatnosci.

Riešenie sporov

 1. Predajca súhlasí s tým, že v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom sprostredkovania predloží akékoľvek spory. Podrobnosti budú určené účastníkmi konfliktu.
 2. Spotrebiteľ má možnosť využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a nápravy. Okrem iného má spotrebiteľ možnosť:
  1. žiadajúc trvalý priateľský spotrebiteľský súd s návrhom na vyriešenie sporu vyplývajúceho z uzatvorenej kúpnej zmluvy,
  2. adresovať inšpektorovi obchodnej inšpekcie vo Vojvodstve so žiadosťou o začatie mediatívneho konania týkajúceho sa priateľského urovnania sporu medzi kupujúcim a predávajúcim,
  3. aby využili pomoc ombudsmana poviat (obecného) o práve spotrebiteľa alebo o sociálnej organizácii, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľov.
 3. Podrobnejšie informácie o mimosúdnych spôsoboch riešenia sťažností a nárokov na nápravu môžu spotrebitelia vyhľadávať na webových stránkach http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Spotrebiteľ môže tiež použiť platformu ODR, ktorá je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, Platforma slúži na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi, ktorí sa snažia o mimosúdne urovnanie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online zmluvy o predaji alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

copyright

 1. Výhradné práva na obsah uverejnený na stránkach https://innywymiarszycia.pl, najmä názov internetového obchodu, fotografie, opisy tovaru a iný obsah podliehajú právnej ochrane a sú udelené predávajúcemu alebo subjektom, s ktorými predávajúci uzatvoril príslušné dohody.
 2. Zákazník je oprávnený použiť vyššie uvedené obsah bezplatne iba pre správne používanie obchodu. Použitie obsahu v inom rozsahu je povolené len na základe výslovného predchádzajúceho súhlasu, ktorý poskytol predávajúci, písomne ​​pod tlakom neplatnosti.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo vstúpiť do a zrušiť ponuky, propagovať a zmeniť ceny produktov v obchode bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté kupujúcim vrátane najmä zmluvných podmienok uzavretých pred zmenou.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto predpisy.
 3. Súčasné pravidlá sú uverejnené na webových stránkach obchodu.